Môj košík  

Poučenie dotknutej osoby (ONLINE)

Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť MABU s. r. o., so sídlom Košická 43, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 230 037, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 91253/B, teda právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vymedzeným nižšie.

Kto sa rozumie dotknutou osobou?

Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom.

Čo je to poučenie dotknutej osoby ?

Toto poučenie vysvetľuje, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na nasledujúci účel:

- uzatvorenia zmluvy na diaľku v zmysle online objednávky;

- poskytnutia objednaných služieb v zmysle online objednávky;

- registrácie na našej webovej stránke (na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov);

- uverejnenia Vašej recenzie; alebo

- priameho marketingu (na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov).

Aké osobné údaje sú zbierané?

Za účelom uzatvorenia zmluvy na diaľku, ako aj poskytnutia objednaných služieb sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

- meno, priezvisko, titul,

- rodné číslo, dátum narodenia, číslo OP,

- fakturačná a dodacia adresa,

- telefonický kontakt, emailová adresa,

- prípadný názov spoločnosti a IČ DPH,

- dodacie podmienky,

- platobná metóda (platba na dobierku/platba prevodom na účet),

- číslo účtu, číslo banky, IBAN, BIC/SWIFT, a názov banky,

- meno, priezvisko a kontaktné údaje kontaktnej osoby,

- meno, priezvisko, adresa a kontaktné údaje adresáta,

- iné údaje nevyhnutné k zrealizovaniu objednávky,

- IP adresa.

Za účelom registrácie na našej webovej stránke v internej databáze našich klientov, ako aj za účelom priameho marketingu a uverejnenia recenzie na naše produkty, môžu byť o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

- meno, priezvisko, titul,

- emailová adresa, telefonický kontakt,

- dátum narodenia,

- prihlasovacie meno a heslo,

- IP adresa.

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje?

- Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom softvérového programového vybavenia, najmä za účelom správneho vedenia účtovnej evidencie, ku ktorému majú prístup všetci zamestnanci prevádzkovateľa.

- Naša spoločnosť uzatvorila dohodu spoločných prevádzkovateľov za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb a zvýšenia efektívnosti interných procesov na dobu neurčitú, a preto Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané aj so spoločnosťou Nábytok MEBA, a.s., ktorá bola zároveň určená ako kontaktná osoba pre všetky dotknuté osoby. Uvedené však nevylučuje, aby ste v prípade dotazov k ochrane osobných údajov kontaktovali našu spoločnosť, resp. našu ustanovenú zodpovednú osobu.

- Zároveň spolupracujeme s rôznymi externými subjektmi, ktorých súčinnosť je nevyhnutná k riadnemu poskytnutiu objednanej služby, s ktorými zdieľame osobné údaje klienta. Takýmito externými subjektmi sú najmä dopravné a prepravné spoločnosti.

- Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu nie sú zdieľané so žiadnymi tretími subjektmi a sú výlučne spracúvané za účelom priameho marketingu našej spoločnosti.

Súbory „cookie“ na našej webovej stránke

Naša spoločnosť používa na svojej webovej stránke www.meba.sk súbory cookies, v prípade udelenia Vášho súhlasu. Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu.

Naša Spoločnosť využíva súbory cookies na nasledovné účely:

- responzívnosť,

- možnosť komunikácie prostredníctvom e-mailu,

- identifikáciu návštevníka a jeho súhlasenie s používaním súborov cookies.

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti je možné zistiť na stránke www.aboutcookies.org . Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Použitie nástrojov analytických služieb tretích strán

Na stránke www.meba.sk môžu byť používané služby tretích strán, akými sú napr. spoločnosti Google Inc. Analytics a pod. U týchto služieb sa používajú súbory cookies. Uvedenými službami tretích strán analyzujeme návštevnosť a využívanie našej webovej stránky. Získané informácie o používaní našej webovej stránky zdieľame s poskytovateľmi analytických služieb za účelom jej vyhodnotenia. Aj napriek tomu, že Vaše osobné údaje môžu byť prenášané tretím stranám do zahraničia, Vaše osobné údaje sú vždy anonymizované formou skrátenia IP adresy o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie ku konkrétnej fyzickej osobe. Zároveň je možné sa z takýchto analytických služieb odhlásiť a to vyjadrením nesúhlasu s použitím súborov cookies na našej webovej stránke.

Spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom cloudových riešení

Naša spoločnosť môže využívať pri svojej činnosti aj cloudové riešenia pre internú komunikáciu, či komunikáciu so sesterskými spoločnosťami. Tieto riešenia môžu byť využívané predovšetkým na zvýšenie produktivity a mobility zamestnancov, internú spoluprácu na dokumentoch a informačných aktívach jednotlivých oprávnených osôb. Používaním webových portálov možno dosiahnuť spoluprácu medzi našimi zamestnancami a partnermi, zdieľanie a vytváranie informácií. Za účelom ochrany údajov, ktoré by mohli byť zdieľané v rámci uvedených cloudových riešení, používame moderné technické a softvérové nástroje na šifrovanie dát tak, aby bola zachovaná ochrana a integrita zdieľaných dát.

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky. Uvedené neplatí v prípade výslovného súhlasu s takým prenosom Vašich osobných údajov do zahraničia, resp. za účelom poskytnutia objednaných služieb v zahraničí.

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje budú uchovávané v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu budú spracúvané až do odvolania súhlasu, ktorým ich spracúvanie bolo umožnené.

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na: meba@meba.sk alebo poštou na adresu: MABU s.r.o., Košická 43, 821 08 Bratislava, resp. môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne.

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne, prostredníctvom emailu na: meba@meba.sk alebo poštou na adresu: MABU s.r.o., Košická 43, 821 08 Bratislava.

Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, prostredníctvom e-mailu na: meba@meba.sk alebo poštou na adresu: MABU s.r.o., Košická 43, 821 08 Bratislava.

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Prenos Vašich osobných údajov

V prípade, ak už nemáte záujem, aby Vaše osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli spracúvané našou spoločnosťou, ale zároveň máte záujem, aby boli spracúvané niekým iným, môžete nás požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov osobne, prostredníctvom emailu na: meba@meba.sk alebo poštou na adresu: MABU s.r.o., Košická 43, 821 08 Bratislava.

Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu a v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Namietanie spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú použité na účely marketingu iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov súhlasili. Takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to osobne, prostredníctvom emailu na: meba@meba.sk alebo poštou na adresu: MABU s.r.o., Košická 43, 821 08 Bratislava.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.

Ako odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme, najmä osobne, prostredníctvom e-mailu na: meba@meba.sk alebo poštou na adresu: MABU s.r.o., Košická 43, 821 08 Bratislava.

Odvolať možno súhlas aj jednotlivo na niektorý z osobných údajov alebo súhrnne. Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované.

Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené?

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu, ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorá plní úlohy a povinnosti na základe zákona o ochrane osobných údajov v oblasti ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa sú nasledovné:

MENKE LEGAL s. r. o.

Gorkého 3

811 01 Bratislava

Tel.: +421 221 291 410

e-mail: gdpr@menke-legal.com.